IMG BẢO TỒN BIỂN VIỆT NAM
Chuyên trang website về Bảo tồn biển tại Việt Nam
IMG-LOGO
Trang Chủ Hệ Thống Văn Bản

Hệ Thống Văn Bản

Kế hoạch quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm - Hội An giai đoạn 2015-2019, tầm nhìn 2030
by WPR Bảo Tồn - 2023-12-16 09:57:00

Ke-hoach-quan-ly-tong-hop-khu-du-tru-sinh-quyen-the-gioi-Cu-Lao-Cham-Hoi-An-giai-doan-2015-2019-tam-nhin-2030

Tải Xuống
DANH MỤC KHU VỰC CẤM KHAI THÁC THỦY SẢN CÓ THỜI HẠN
by WPR Bảo Tồn - 2023-12-16 10:03:48

Danh mục khu vực cấm khai thác thuỷ sản có thời hạn

Tải Xuống
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI CÙ LAO CHÀM
by WPR Bảo Tồn - 2023-12-16 10:04:18

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI CÙ LAO CHÀM

Tải Xuống
QĐ Phê duyệt Chương trình Quốc gia Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản đến năm 2030
by WPR Bảo Tồn - 2024-05-22 19:59:53

QĐ Phê duyệt Chương trình Quốc gia Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản đến năm 2030

Tải Xuống
QĐ Phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050
by WPR Bảo Tồn - 2024-05-22 20:01:00

QĐ Phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050

Tải Xuống