IMG BẢO TỒN BIỂN VIỆT NAM
Chuyên trang website về Bảo tồn biển tại Việt Nam
IMG-LOGO
Home Đánh giá hiệu quả quản lý Khu bảo tồn biển

Đánh giá hiệu quả quản lý Khu bảo tồn biển

Việc đánh giá hiệu quả quản lý khu bảo tồn biển sẽ được thực hiện thông qua bộ công cụ theo dõi hiệu quả quản lý Management Effectiveness Tracking Tool (METT). METT là hệ thống tự đánh giá, giúp các ban quản lý khu bảo tồn biển phân tích nguy cơ và thu thập thông tin về tình trạng, xu hướng tại các khu vực bảo vệ. Từ đó đề xuất những giải pháp cải thiện công tác quản lý để duy trì, nâng cao độ che phủ rạn san hô, thảm cỏ biển, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ những loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm trong pham vi khu bảo tồn biển.

Ảnh. Hội nghị Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam

Bộ công cụ METT đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thiết kế trên phần mềm, quản trị bằng tài khoản riêng để thu thập thông tin tổng hợp về hiện trạng quản lý khu bảo tồn biển, đánh giá chi tiết các nhóm mối đe dọạ, những nguy cơ mà khu vực bảo tồn biển đang gặp phải (từ phát triển kinh tế, hạ tầng, biến đổi khí hậu đến văn hóa xã hội và quản trị), cùng với các lĩnh vực, vấn đề liên quan đến nhân sự, nghiên cứu khoa học, phát triển sinh kế và du lịch... Các phân tích và đánh giá sẽ dựa trên bằng chứng do ban quản lý khu bảo tồn biển/vườn quốc gia cung cấp, bộ công cụ sẽ hỗ trợ các ban quản lý lập kế hoạch quản lý phù hợp cho các giai đoạn tiếp theo. Để ứng dụng bộ công cụ, cần có sự tham gia của các Ban quản lý Khu bảo tồn biển/vườn quốc gia kết hợp với cộng đồng địa phương, lãnh đạo địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và đơn vị nghiên cứu, đào tạo. Để trả lời được các câu hỏi đánh giá và có kết quả tốt nhất từ việc áp dụng METT4, ban quản lý Khu Bảo tồn biển cần chuẩn bị và có kế hoạch, dữ liệu đầu