IMG BẢO TỒN BIỂN VIỆT NAM
Chuyên trang website về Bảo tồn biển tại Việt Nam
IMG-LOGO
Home Hướng dẫn thành lập khu bảo tồn biển

I. Hướng dẫn thiết lập khu bảo tồn biển

1. Khu bảo tồn biển cấp quốc gia

Khu bảo tồn biển liên tỉnh, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

1
2
3
4
5

Bước 1: Xin chủ trương lập KHQL khu bảo tồn biển

Xin chủ trương xây dựng kế hoạch quản lý khu bảo tồn biển

Thủ tục: Ban quản lý khu bảo tồn biển có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc lập kế hoạch quản khu bảo tồn biển. Văn bản cần nêu rõ sự cần thiết phải lập kế hoạch quản lý và đề xuất nguồn kinh phí để lập kế hoạch quản lý.

Bước 2: Lập dự thảo KHQL khu bảo tồn biển (kết hợp lập dự án đầu tư)

Tiến hành lập kế hoạch quản lý

Sau khi nhận được ý kiến đồng ý của nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý khu bảo tồn biển chủ trì dự thảo kế hoạch quản lý, phối hợp với cơ quan chuyên môn (thuộc tỉnh hoặc nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cơ quan quản lý chuyên ngành về thuỷ sản và địa phương có liên quan. Trường hợp Ban quản lý khu bảo tồn biển chưa đủ năng lực xây dựng kế hoạch quản lý thì có thể ký hợp đồng giao cho một cơ quan chuyên môn có đủ năng lực thực hiện. Trong quá trình xây dựng kế hoạch quản lý phải có sự tham gia tích cực của chính quyền, các bên có liên quan và cộng đồng địa phương. Dự án đầu tư cần được xây dựng đồng thời và trên cơ sở của kế hoạch quản lý.

Bước 3: Bộ NNPTNT chủ trì thẩm định KHQL

Thẩm định dự thảo kế hoạch quản lý

 1. Ban quản lý khu bảo tồn biển có văn bản đề nghị nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định bản dự thảo kế hoạch quản lý khu bảo tồn biển, kèm theo văn bản là dự thảo kế hoạch quản lý.
 2. Thẩm định kế hoạch quản lý: do nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho một đơn vị thuộc Bộ làm đầu mối thực hiện thẩm định, tổ chức lấy ý kiến của:

- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Các Bộ, ngành liên quan (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Công An, Nội vụ), Uỷ ban nhân dân các tỉnh liên quan, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các ngành, địa phương (huyện, xã) có liên quan, đặc biệt là ý kiến của cộng đồng địa phương sống trong và xung quanh khu bảo tồn.

 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp ý kiến của các bên liên quan, gửi văn bản yêu cầu Ban quản lý khu bảo tồn biển tiếp thu ý kiến tham gia, chỉnh sửa dự thảo kế hoạch quản lý theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 4: Thủ tướng Chính phủ (Bộ trưởng Bộ NNPTNT) xem xét KHQL khu BTB

Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt kế hoạch quản lý (Thủ tướng Chính phủ có thể giao cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, phê duyệt kế hoạch quản lý).

Hồ sơ trình:

 • Tờ trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch quản lý khu bảo tồn biển;
 • Kế hoạch quản lý (bản đã chỉnh sửa) khu bảo tồn biển;
 • Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, Ngành, Uỷ ban Nhân dân tỉnh liên quan;
 • Chi tiết ý kiến tham gia của của các Bộ, ngành, Uỷ ban Nhân dân tỉnh liên quan;
 • Trường hợp Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ trưởng nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch quản lý thì đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao nhiệm vụ quản lý khu bảo tồn biển lập Tờ trình gửi Bộ trưởng nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 5: Quyết định phê duyệt KHQL KBTB của Thủ tướng Chính phủ (Bộ trưởng Bộ NNPTNT)


Khu bảo tồn biển nằm trên địa bàn một tỉnh nhưng có hệ sinh thái mang tầm quan trọng đối với quốc gia và quốc tế, có vị trí đặc biệt về an ninh quốc phòng

1
2
3
4
5
6
7

Bước 1: Xác định khu bảo tồn biển cần thành lập.

Xác định khu bảo tồn biển khu bảo tồn biển cấp quốc gia có diện tích nằm trên địa bàn một tỉnh do Thủ tướng Chính phủ thành lập: Căn cứ quy hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bước 2: Xây dựng dự án thành lập khu bảo tồn biển

Xây dựng dự án thành lập khu bảo tồn biển: UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành về thuỷ sản tại địa phương thực hiện. Trong quá trình xây dựng dự án cần có sự tham gia tích cực của chính quyền và cộng đồng địa phương.

Bước 3: Bộ NNPTNT gửi hồ sơ dự án xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Xin ý kiến các sở, ngành, chính quyền địa phương. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi văn bản đến các sở/ngành (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Tài nguyên – Môi truờng, Giao thông vận tài, Nội vụ, Công An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) thuộc UBND tỉnh; Chính quyền địa phương (huyện, xã) liên quan thuộc UBND tỉnh, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các bên liên quan, đặc biệt là ý kiến của cộng đồng địa phương sống trong và xung quanh khu bảo tồn biển.

Sau khi nhận được ý kiến các sở/ngành/địa phương liên quan trong tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với cơ quan tư vấn lập dự án tiếp thu ý kiến tham gia, chính sửa dự án thành lập khu bảo tồn biển.

Bước 3: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thẩm định dự án thành lập khu bảo biển tồn biển.

Thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn biển:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản đề nghị UBND tỉnh tổ chức thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn biển, kèm theo văn bản là bản hồ sơ dự án.

- Thẩm định dự án: Do UBND tỉnh tổ chức thực hiện. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối thực hiện thẩm định (cơ quan chủ trì thẩm định).

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh dự án thành lập khu bảo tồn biển đã được chỉnh lý.

Hồ sơ trình:

- Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi UBND tỉnh về đề án thành lập khu bảo tồn biển;

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt dự án;

- Tập bản đồ quy hoạch tổng thể, các phân khu chức năng của khu bảo tồn biển;

- Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các Sở, ngành, địa phương liên quan;

- Chi tiết ý kiến tham gia của các Sở, ngành, địa phương liên quan;

- Các tài liệu khác có liên quan.

 1. Lấy ý kiến đồng thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bằng văn bản: UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến đối với dự án thành lập khu bảo tồn biển (bản đã chỉnh lý), kèm theo văn bản là hồ sơ án.

e. Sau khi nhận được ý kiến bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh giao Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với cơ quan lập dự án tiếp thu ý kiến tham gia, chính sửa bản đề án thành lập khu bảo tồn biển.

Bước 4: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ dự án thành lập khu bảo tồn biển.

UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét dự án thành lập khu bảo tồn biển.

Hồ sơ trình:

- Tờ trình của UBND tỉnh gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập khu bảo tồn biển;

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt dự án;

- Tập bản đồ quy hoạch tổng thể, các phân khu chức năng của khu bảo tồn biển;

- Văn bản đồng thuận của của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, đơn vị liên quan.

Bước 5: Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Khu bảo tồn biển

Bước 6: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập Ban quản lý khu bảo tồn biển


2. Khu bảo tồn biển cấp tỉnh

Các khu bảo tồn biển do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập.

1
2
3
4
5

Bước 1: Xin chủ trương lập KHQL khu bảo tồn biển

Xin chủ trương xây dựng kế hoạch quản lý khu bảo tồn biển.

Thủ tục: Ban quản lý khu bảo tồn biển có văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về việc lập kế hoạch quản lý khu bảo tồn biển. Văn bản cần nêu rõ sự cần thiết phải lập kế hoạch quản lý và đề xuất nguồn kinh phí để lập kế hoạch quản lý.

Bước 2: Ban quản lý KBTB lập dự thảo KHQL khu bảo tồn biển (kết hợp với lập dự án

Tiến hành lập kế hoạch quản lý

Sau khi nhận được ý kiến đồng ý của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về việc lập kế hoạch quản lý, Ban quản lý khu bảo tồn biển chủ trì xây dựng dự thảo kế hoạch quản lý khu bảo tồn biển, phối hợp với cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý chuyên ngành về thuỷ sản và địa phương liên quan. Trường hợp Ban quản lý khu bảo tồn biển chưa đủ năng lực xây dựng kế hoạch quản lý thì có thể ký hợp đồng giao cho một cơ quan chuyên môn có đủ năng lực thực hiện. Trong quá trình xây dựng kế hoạch quản lý phải có sự tham gia tích cực của chính quyền, các bên có liên quan và cộng đồng địa phương. Dự án đầu tư cần được xây dựng đồng thời và trên cơ sở của kế hoạch quản lý.

Bước 3: UBND tỉnh chủ trì thẩm định dự thảo KHQL (đầu mối thực hiện: Cơ quan quản lý chuyên ngành về TS)

Thẩm định dự thảo kế hoạch quản lý

 1. Ban quản lý khu bảo tồn biển có văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thẩm định dự thảo kế hoạch quản lý, kèm theo văn bản là dự thảo kế hoạch quản lý.
 2. Thẩm định kế hoạch quản lý: do Uỷ ban Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện. Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành về thủy sản thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh làm đầu mối thực hiện thẩm định, tổ chức lấy ý kiến của:

- Các Sở (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi truờng, Công An, Nội vụ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Các địa phương (xã, huyện) liên quan trên địa bàn tỉnh;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau khi nhận được ý kiến của các ngành, địa phương liên quan trong tỉnh, cơ quan chủ trì thẩm định kế hoạch quản lý phối hợp với Ban quản lý khu bảo tồn biển tiếp thu ý kiến tham gia, chỉnh sửa dự thảo kế hoạch quản lý khu bảo tồn biển.

 1. Cơ quan chủ trì thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh kế hoạch quản lý khu bảo tồn biển đã được chỉnh lý.

     Hồ sơ trình:

- Tờ trình của cơ quan chủ trì thẩm định gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị phê duyệt kế hoạch quản lý khu bảo tồn biển;

- Kế hoạch quản lý khu bảo tồn biển;

- Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các Sở, ngành, địa phương liên quan;

- Chi tiết ý kiến tham gia của các Sở, ngành, địa phương liên quan.

 1. Sau khi nhận được ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan chủ trì thẩm định kế hoạch quản lý phối hợp với Ban quản lý khu bảo tồn biển tiếp thu ý kiến tham gia, chỉnh sửa kế hoạch quản lý khu bảo tồn biển.

Bước 4: Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét KHQL khu bảo tồn biển

Trình chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt

Hồ sơ trình:

- Tờ trình của cơ quan chủ trì thẩm định gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị phê duỵệt kế hoạch quản lý khu bảo tồn biển;

- Kế hoạch quản lý khu bảo tồn biển;

- Kế hoạch quản lý (bản đã chỉnh sửa) khu bảo tồn biển.

Bước 5: Quyết định phê duyệt KHQL KBTB

II. Hướng dẫn lập kế hoạch quản lý khu bảo tồn biển

Khu bảo tồn biển cấp quốc gia

1
2
3
4
5
6
7

Bước 1: Xác định khu bảo tồn biển cần thành lập.

Bước 2: Xây dựng dự án thành lập khu bảo tồn biển

Xây dựng dự án thành lập khu bảo tồn biển: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho một cơ quan chuyên môn về thuỷ sản chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành về thuỷ sản tại địa phương có liên quan thực hiện. Trong quá trình xây dựng dự án phải có sự tham gia tích cực của chính quyền và cộng đồng địa phương.

Bước 3: Bộ NNPTNT gửi hồ sơ dự án xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn biển:

 1. Cơ quan lập dự án thành lập khu bảo tồn biển có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn biển, kèm theo văn bản đề nghị là Hồ sơ dự án thành lập khu bảo tồn biển.

Bước 3: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thẩm định dự án thành lập khu bảo biển tồn biển.

 1. Thẩm định dự án: Do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho một đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối thực hiện thẩm định (cơ quan chủ trì thẩm định), tổ chức lấy ý kiến của:

- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Các Bộ, ngành liên quan (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công An, Nội Vụ);

- UBND các tỉnh liên quan, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các ngành, địa phương (huyện, xã) có liên quan, đặc biệt là ý kiến của cộng đồng địa phương sống trong và xung quanh khu bảo tồn.

 1. Sau khi nhận được ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành, địa phương liên quan, cơ quan chủ trì thẩm định dự án phối hợp với cơ quan lập dự án tiếp thu ý kiến tham gia, chỉnh sửa bản dự án thành lập khu bảo tồn biển.

Bước 4: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ dự án thành lập khu bảo tồn biển.

Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét thành lập khu bảo tồn biển.

Hồ sơ trình:

- Tờ trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập khu bảo tồn biển;

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt dự án;

- Tập bản đồ quy hoạch tổng thể, các phân khu chức năng của khu bảo tồn biển;

- Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, UBND tỉnh liên quan;

- Chi tiết ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, UBND tỉnh liên quan. 

Bước 5: Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập khu bảo tồn biển.

Bước 6: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập Ban quản lý khu bảo tồn biển

Khu bảo tồn biển cấp tỉnh

1
2
3
4
5
6
7

Bước 1: Xác định KBTB cần thành lập

Xác định khu bảo tồn biển do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập: Căn cứ quy hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bước 2: Lập dự án thành lập khu bảo tồn biển

Xây dựng dự án thành lập khu bảo tồn biển: UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành về thuỷ sản tại địa phương thực hiện. Trong quá trình xây dựng dự án cần có sự tham gia tích cực của chính quyền và cộng đồng địa phương.

Bước 3: UBND tỉnh thẩm định dự án (cơ quan chủ trì thẩm định: Sở NNPTNT)

Xin ý kiến các sở, ngành, chính quyền địa phương. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi văn bản đến các sở/ngành (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Tài nguyên – Môi truờng, Giao thông vận tải, Nội vụ, Công An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) thuộc UBND tỉnh; Chính quyền địa phương (huyện, xã) liên quan thuộc UBND tỉnh, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các bên liên quan, đặc biệt là ý kiến của cộng đồng địa phương sống trong và xung quanh khu bảo tồn biển.

Sau khi nhận được ý kiến các sở/ngành/địa phương liên quan trong tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với cơ quan lập dự án tiếp thu ý kiến tham gia, chính sửa dự án thành lập khu bảo tồn biển.

Bước 4: UBND tỉnh gửi văn bản xin ý kiến của Bộ NNPTNT

Thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn biển:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản đề nghị UBND tỉnh tổ chức thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn biển, kèm theo văn bản là bản hồ sơ dự án.

- Thẩm định dự án: do UBND tỉnh tổ chức thực hiện. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối thực hiện thẩm định (cơ quan chủ trì thẩm định).

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh dự án thành lập khu bảo tồn biển đã được chỉnh lý.

Hồ sơ trình:

+ Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi UBND tỉnh về đề án thành lập khu bảo tồn biển;

+ Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt dự án;

+ Tập bản đồ quy hoạch tổng thể, các phân khu chức năng của khu bảo tồn biển;

+ Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các Sở, ngành, địa phương liên quan;

+ Bảng tổng hợp chi tiết ý kiến tham gia của các Sở, ngành, địa phương liên quan.

+ Các tài liệu khác có liên quan.

- Lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định dự án: UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến đối với dự án thành lập khu bảo tồn biển (bản đã chỉnh lý), kèm theo văn bản là hồ sơ án.

- Sau khi nhận được ý kiến bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh giao Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với cơ quan lập dự án tiếp thu ý kiến tham gia, chính sửa bản đề án thành lập khu bảo tồn biển.

Bước 5: Cơ quan chủ trì thẩm định trình UBND dự án thành lập KBTB

Trình UBND tỉnh xem xét dự án thành lập khu bảo tồn biển

Hồ sơ trình:

- Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi UBND tỉnh về việc thành lập khu bảo tồn biển.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt dự án.

- Bảng tộng hợp chi tiết ý kiến tham gia của các Sở, ngành, địa phương liên quan.

- Văn bản đồng thuận của của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .

Bước 6: UBND tỉnh quyết định thành lập KBTB

Bước 7: UBND tỉnh quyết định thành lập Ban quản lý KBTB